• Elbląg Radca Prawny

    Kancelaria Radcy Prawnego
    Ewa Dzikowska

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Dzikowska świadczy kompleksową obsługę prawną  na rzecz przedsiębiorców, osób prywatnych, instytucji publicznych, spółdzielni, stowarzyszeń oraz fundacji. Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie stałej obsługi prawnej, jak również jednorazowych zleceń.

 

W ramach prowadzonej praktyki Kancelaria, zależnie od potrzeb Klienta, udziela ustnych porad prawnych, sporządza opinie prawne, pisma w postępowaniu sądowym i przedsądowym, projekty umów, reprezentuje Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej i samorządowej, jak również bierze udział w negocjacjach z kontrahentami.

 

Priorytetem Kancelarii jest ochrona interesów prawnych Klienta, szybkość i skuteczność  prowadzonych na jego rzecz działań oraz zaufanie i uczciwość we wzajemnych relacjach. Kancelaria zapewnia wysoki poziom świadczonych usług, przy zachowaniu pełnej poufności powierzonych informacji.

 

O mnie

Radca prawny Ewa Dzikowska. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Po studiach, rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, pod patronatem radcy prawnego Bartosza Gonkiewicza.

Po odbyciu aplikacji złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin radcowski i tym samym zdobyła uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

Specjalizuje się w sprawach z zakresu: prawa cywilnego (w szczególności w prawie zobowiązań, prawie rzeczowym oraz spadkowym), prawa mieszkaniowego oraz postępowania egzekucyjnego.  

 

Zakres usług

Kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej pomocy prawnej w wielu dziedzinach prawa, a w szczególności:


Prawo cywilne:

- sprawy o zapłatę,
- dochodzenie roszczeń ze zobowiązań umownych, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia,
- sprawy spadkowe, m.in.: stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku,
- sprawy z zakresu prawa rzeczowego, m.in.: zniesienie współwłasności, ochrona własności, ochrona posiadania, zasiedzenie, ustanowienie służebności,
- sprawy o ochronę dóbr osobistych,
- sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
- reprezentowanie przed sądami oraz przed organami egzekucyjnymi,
- windykacja świadczeń.
 

Prawo rodzinne i opiekuńcze:
- sprawy ze stosunków małżeńskich, m.in.: rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego, rozwód, separacja,
- sprawy ze stosunków między rodzicami i dziećmi, m.in.: alimenty, władza rodzicielska, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.
 

Prawo handlowe i gospodarcze:
- zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
- stała obsługa spółek,
- sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych spółek,
- zaskarżanie uchwał organów spółek,
- obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń rad nadzorczych,
- reprezentowanie przed sądami, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi,
- likwidacja spółki.
 

Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe:
- stała obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
- sprawy o eksmisję,
- sprawy o zapłatę czynszu/opłat za korzystanie z lokalu,
- roszczenia o przywrócenie/ustanowienie tytułu prawnego do lokalu,
- roszczenia wynikające z członkostwa w spółdzielni,
- przekształcanie tytułu prawnego do lokalu, m.in. ustanawianie odrębnej własności do lokalu,
- zaskarżanie uchwał organów spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym oraz sądowym,
- sprawy ze stosunku najmu,
- obsługa prawna walnych zgromadzeń, posiedzeń rad nadzorczych,
- reprezentowanie członka, spółdzielni i wspólnoty przed sądami i organami,
- pomoc prawna przy zakupie/sprzedaży/zamianie nieruchomości.
 

Prawo upadłościowe i naprawcze:
- sporządzanie i opiniowanie wniosków w postępowaniu upadłościowym, naprawczym oraz restrukturyzacyjnym,
- zgłoszenie wierzytelności,
- ochrona interesów prawnych dłużnika,
- reprezentowanie dłużników i wierzycieli w sprawach upadłościowych, naprawczych i restrukturyzacyjnych.
 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
- sporządzanie i opiniowanie umów i aktów prawnych z zakresu prawa pracy,
- dochodzenie roszczeń ze stosunków pracy, m.in.: odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy, roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, roszczenie o przywrócenie do pracy,  
- reprezentowanie pracowników i pracodawców w sprawach wynikających ze stosunku pracy,
- sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS,
- reprezentowanie przed organami rentowymi oraz przed sądami w sprawach dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Prawo administracyjne:
- pomoc prawna w uzyskiwaniu pozwoleń, zezwoleń, koncesji,
- sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej,
- sporządzanie skarg,
- reprezentowanie przed organami administracji publicznej (w tym przed administracyjnymi organami egzekucyjnymi), przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 

Prawo karne:
- sprawy o wykroczenia,
- sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia,
- sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia,
- reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego w sprawach karnych.

Wynagrodzenie

Koszty świadczonych usług prawnych są ustalane indywidualnie z Klientem i zależą od wybranej przez Klienta formy współpracy (jednorazowa lub stała).

Ponadto na wysokość wynagrodzenia wpływają takie czynniki jak:
- charakter sprawy, stopień jej skomplikowania,
-  nakład pracy,
- uzyskany efekt.


Kancelaria przewiduje następujące formy wynagrodzenia:
- jednorazowe ryczałtowe wynagrodzenie ustalane przed wykonaniem usługi,
- wynagrodzenie wstępne + prowizja od wyniku sprawy (tzw. success fee),
- wynagrodzenie godzinowe określane w oparciu o zestawienie liczby przepracowanych godzin, wraz z wykazem dokonanych czynności,
- miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe – w przypadku stałej obsługi prawnej.  

Wynagrodzenie może być określone w całości według jednej z powyższych form bądź w sposób mieszany.


Poniżej znajdziecie Państwo przykładowe ceny usług prawnych:
ustna porada prawna  – od 100 zł
pisemna opinia prawna – od 150 zł
pismo przedsądowe (np. wezwanie do zapłaty) – od 150 zł
pismo sądowe (np. pozew, wniosek, skarga) – od 250 zł
apelacja, zażalenie – od 250 zł
projekt umowy – od 200 zł
stała obsługa prawna – od 500 zł
stawka godzinowa – od 50 zł
udział w rozprawie przed sądem lub organem – od 150 zł

Powyższe kwoty są kwotami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

 

Formularz kontaktowy

przepiszkod