Kancelaria prawna Ewa Dzikowska
Kancelaria Radcy Prawnego

Ewa Dzikowska

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Dzikowska świadczy kompleksową obsługę prawną prawną na rzecz przedsiębiorców, osób prywatnych, instytucji publicznych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji i innych organów. Kancelaria oferuje pomoc prawną  w zakresie stałej obsługi prawnej, jak również jednorazowych zleceń.

Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism w postępowaniu sądowym oraz przedsądowym, stałą obsługę prawną, prowadzenie spraw w postępowaniu cywilnym, karnym, gospodarczym czy administracyjnym, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej i samorządowej, jak również udział w negocjacjach z kontrahentami.

Priorytetem Kancelarii jest ochrona interesów prawnych Klienta, szybkość i skuteczność  prowadzonych na jego rzecz działań oraz zaufanie i uczciwość we wzajemnych relacjach. Kancelaria zapewnia wysoki poziom świadczonych usług, przy zachowaniu pełnej poufności powierzonych informacji. Wychodząc naprzeciw Klientom kancelaria zapewnia indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy, skupiając się na kompleksowym określeniu potrzeb Klienta oraz odpowiedzi na wszystkie pojawiające się pytania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta Kancelaria oferuje elastyczne godziny spotkań, jak również możliwość spotkania poza siedzibą Kancelarii.

O mnie

Radca prawny Ewa Dzikowska. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Po studiach, rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, pod patronatem radcy prawnego Bartosza Gonkiewicza.

Po odbyciu aplikacji złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin radcowski i tym samym zdobyła uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. 

Specjalizuje się w sprawach z zakresu: prawa cywilnego (w szczególności w prawie zobowiązań, prawie rzeczowym oraz spadkowym), prawa mieszkaniowego oraz postępowania egzekucyjnego.  

 

Zakres usług

Kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej pomocy prawnej w wielu dziedzinach prawa, a w szczególności, w zakresie:

Prawa cywilnego

Kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej pomocy prawnej w wielu dziedzinach prawa, a w szczególności:

 • sprawy o zapłatę,
 • zobowiązania umowne, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, ustalenie nieważności umów, odstąpienie od umów i dochodzenie związanych z tym roszczeń,
 • sprawy spadkowe, m.in.: stwierdzenie nabycia spadku, dochodzenie zachowku, dział spadku, uzyskanie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, stwierdzenie nieważności testamentu, sporządzanie testamentów, wydziedziczanie, dochodzenie uznania spadkobierców i zapisobierców za niegodnych dziedziczenia,
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego, m.in.: zniesienie współwłasności, ochrona własności, ochrona posiadania, zasiedzenie, ustanowienie służebności,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi oraz przed organami egzekucyjnymi,
 • windykacja świadczeń.

Prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • sprawy ze stosunków małżeńskich, m.in.: rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego, rozwód, separacja,
 • sprawy ze stosunków między rodzicami i dziećmi, m.in.: alimenty, władza rodzicielska, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uregulowanie kontaktów,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Prawa handlowego i gospodarczego

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • stała obsługa spółek,
 • sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów oraz innych aktów prawnych spółek,
 • zaskarżanie uchwał organów spółek,
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń rad nadzorczych,
 • reprezentowanie przed sądami, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi,
 • likwidacja spółki,
 • sprawy z zakresy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Prawa nieruchomości:

 • stała obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • sprawy o eksmisję,
 • sprawy o zapłatę czynszu/opłat za korzystanie z lokalu,
 • roszczenia o przywrócenie/ustanowienie tytułu prawnego do lokalu,
 • roszczenia wynikające z członkostwa w spółdzielni,
 • przekształcanie tytułu prawnego do lokalu, m.in. ustanawianie odrębnej własności do lokalu,
 • zaskarżanie uchwał organów spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym oraz sądowym,
 • sprawy ze stosunku najmu, dzierżawy, użyczenia,
 • obsługa prawna walnych zgromadzeń, posiedzeń rad nadzorczych spółdzielni,
 • reprezentowanie członka, spółdzielni i wspólnoty przed sądami i organami,
 • pomoc prawna przy zakupie/sprzedaży/zamianie nieruchomości,
 • analiza i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych (sprawy wieczystoksięgowe).

Prawa administracyjnego:

  - sporządzanie pism inicjujących postępowanie administracyjne oraz pism w toku postępowania,
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu pozwoleń, zezwoleń, koncesji,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej,
 • zaskarżanie decyzji organów administracji publicznej do sądów administracyjnych,
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej (w tym przed administracyjnymi organami egzekucyjnymi), przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawa karnego:

 • sprawy o wykroczenia,
 • sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia,
 • sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego w sprawach karnych.

Wynagrodzenie

Koszty świadczonych usług prawnych są ustalane indywidualnie z Klientem i zależą od wybranej przez Klienta formy współpracy (jednorazowa lub stała). Ponadto na wysokość wynagrodzenia wpływają takie czynniki jak:

- charakter sprawy oraz stopień jej skomplikowania,
-  przewidywany nakład pracy,
- wartość przedmiotu sprawy,
- uzyskany efekt.

Wynagrodzenie może być określone w całości według jednej z powyższych form bądź w sposób mieszany.

Poniżej znajdziecie Państwo przykładowe ceny usług prawnych:
porada prawna  – od 150 zł,
opinia prawna – od 200 zł,
pismo przedsądowe – od 300 zł,
pismo sądowe, pozew, skarga – od 400 zł,
apelacja, zażalenie – od 400 zł,
projekt umowy – od 300 zł,
stała obsługa prawna – od 500 zł,
godzina pracy – od 75 zł,
udział w rozprawie przed sądem lub organem – od 200 zł

Stawki z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych – stawki minimalne ustalone od wartości przedmiotu sporu:
1) do 500 zł - od 90 zł,
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - od 270 zł,
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - od 900 zł,
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - od 1800 zł,
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - od 3600 zł,
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - od 5400 zł,
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - od 10 800 zł,
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - od 15 000 zł,
9) powyżej 5 000 000 zł - od 25 000 zł.

Podane wyżej kwoty są kwotami brutto.

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Dzikowska

Al. Grunwaldzka 2/B29 lok. 14
82-300 Elbląg

Wejście od Giełdy Elbląskiej

Formularz kontaktowy


Podaj poprawne dane. Za mało! Min 6 znaków!
Podaj poprawny adres e-mail.
Podaj poprawny numer telefonu. Za mało! Min 9 znaków.
Podaj treść wiadomości. Za dużo! Max 1000 znaków.

Akceptuję politykę prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Ewa Dzikowska moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz.

Zgoda wymagana. Zgoda wymagana.

https://www.traditionrolex.com/20